Djelovanje bio-algeen proizvoda

Sirovina

Svi bio-algeen proizvodi se proizvode iz smeđih morskih algi vrste Ascophyllum nodosum. Gospodarsko značenje morskih algi tako je široko da ga ovdje ne možemo u cijelosti obrađivati. Od najveće je važnosti njihova sposobnost da na osnovi fotosinteze sunčevu energiju pretvaraju u kemijsku. Taj proces (primarna proizvodnja) je osnova svih oblika života u vodi.

Proračunavanja su pokazala da je primarna proizvodnja svjetskih mora otprilike ista kao i kod zemaljske vegetacije. Zona najveće produktivnosti leži u blizini podnožja kontinenta, u podučju dubokih voda, bogatih hranjivim tvarima. To su poznata klasična ribolovna područja.

Alge se strojno žanju ispred islandske obale uz pomoć posebno uređenih brodova za žetvu, u prirodnim postojećim uzgojnim poljima Atlantika, pune se u velike mreže i pomoću manjih brodova dovlače na obalu, gdje su tvornice za proizvodnju brašna od algi. Tamo se alge pomoću vrućih izvora sa Islanda vrlo pažljivo (bez pregrijavanja) suše i melju. Taj se proces završava za 24 sata.

Ovako osušene i samljevene alge osnovna su sirovina za mnoge proizvode: aditivi u prehrambenoj industriji, aditivi za stočnu krmu, gnojivo i stimulator rasta u ratarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj i povrtlarskoj proizvodnji, šumarstvu, održavanju parkova i sportskih terena, zaštiti od erozije, oplemenjivanju neplodnih površina (otvoreni kopovi napuštenih rudnika, smetlišta) i razne sirovine za industriju. U prosjeku one sadrže oko 30% bjelančevina, imaju visoki sadržaj vitamina i elemenata u tragovima. Značenje morskih algi kao sirovina za prehrambenu industriju stalno raste.

Osobito vrijednu ulogu imaju u privredi industrijskih zemalja želatinozne i sluzave tvari, pikoloidi, visokomolekularni polisaharidi, koji stvaraju koloidalne otopine koje se proizvode iz smeđih i crvenih algi. Najpoznatiji je Agar-Agar koji je nezamjenjiv u proizvodnji hranjivih podloga u mikrobiologiji. On se dobiva iz različitih vrsta crvenih algi zvanih Gelidium.

Isto tako važno mjesto kao Agar-Agar ima i alginska kiselina sa svojim spojevima, koja se dobiva iz smeđih algi. Njezine soli - alginati, također tvore koloide. Oni dijelom služe kao emulgatori u proizvodnji sladoledarskih i mliječnih napitaka, u proizvodnji boja, u gumarskoj industriji, kao sredstvo za želiranje i zgrušavanje u proizvodnji želatine, u konditorskoj proizvodnji, tvornicama pudinga, preradi mesa i ribe, proizvodnji toplih sireva, u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji i td. U zubnoj se medicini upotrebljavaju u masi za otiske, a u kožarskoj, papirnoj i tekstilnoj industriji kao ljepila i sredstva za apreture. Na nekvalitetnoj zemlji mogu poslužiti kao učvršćivači i stimulatori stvaranja humusa.

U nekim obalnim regijama Europe skupljaju se alge i na plažama, tamo gdje se one kretanjem mora nagomilavaju, ali i tamo gdje more izbacuje uginule alge. Međutim, propadanje živih stanica tu nastupa vrlo brzo, pa se takva sirovina ne koristi za proizvodnju bio-algeena, jer ne sadrži dovoljno vitamina, aminokiselina, alginskih kiselina i elemenata u tragovima.

Priprema

Pomoću posebnog postupka izdvajaju se sadržaji koji se nalaze u staničnim zidovima algi (aminokiseline, vitamini, elementi u tragovima) koji su potrebni za produkciju bio-algeen proizvoda.

Djelovanje

Biološko i bio-kemijsko djelovanje na tlo i život u tlu

Plodnost svakog tla bitno ovisi o kvaliteti i količini humusa. Da bismo mogli bolje shvatiti ulogu humusa, posebno pri razmatranju sadržaja hranjiva i poželjnog rasta i razvitka bilja, neophodno je prikazati neprestano mijenjanje plodnosti i biološka zbivanja u tlu.

Pod humusom podrazumijevamo biološkim procesima probavljenu organsku supstanciju tla. Biološka zbivanja koja sudjeluju u tom procesu nisu pod utjecajem oksidacije i redukcije, već se odvijaju prvenstveno putem sitnog živog svijeta koji se nalazi u tlu, bakterija, gljivica, kišnih glista, algi i drugih sitnih životinjskih bića, te napokon enzimskih sistema koji se oslobađaju iz tih organizama i biljnih korjenčića, te organskih kiselina koje iz tih korjenčića ulaze u kolanje.

Igra neprestanih promjena svih tih čimbenika, posebno u području korijenja (rhizosfera) u povoljnom slučaju dovodi do postojanog, koloidalnog i neutralnog ili približno neutralnog humusa.

K tome dolazi još i ne prerađena sirova organska tvar koja se sastoji od lišća, korijenja, biljki, leševa od životinja i sitnih živih bića, koju treba preraditi.

U organskom sklopu tla postoje dakle tri glavna zbivanja:

Kad postoji ravnoteža između ta tri procesa možemo govoriti o zdravu zemljištu. Stoga treba kod promatranja sredstava za poboljšanje tla, koja se općenito zovu pomoćne tvari za tlo, posebno prikazati njihov utjecaj na prethodno opisane procese.

Jer: - biološki ispravno je i u gospodarskom smislu najpogodnije.Crtež koji prikazuje kruženje organske mase u živom humusnom gornjem sloju zemlje trebao bi pojednostavljeno prikazati prethodno opisana zbivanja i njihovu ovisnost, te veliko značenje poliuronskih preparata (bio-algeena) kod stvaranja humusa, kao i pojasniti stvaranje plodnog i humusom bogatog A-horizonta tla.

Djelovanje Bio-algeen orizvoda

Prethodni prikaz pokazuje kako to kruženje može biti aktivirano i trajno podržavano s Bio-algeen preparatima. Različiti bio-algeen preparati(Bio-algeen granulat, Bio-algeen THK, Bio-algeen tekući koncentrat, Bio-algeen korijenski koncentrat, Bio-algeen S-92 itd.) preuzimaju kod toga važne biološke i kemofizikalne zadatke. Tako se dodatkom bio-algeen granulata ili bio-algeena THK povećava sadržaj humusnih kiselina kao hranjive podloge mikrofaune, poboljšava se puferski kapacitet izgradnjom kompleksa glina-humus. Dodatak organskog gnojiva, što se uvijek preporučuje kod bezhumusnog ozelenjavanja i koje, kao dopuna humusnim kiselinama stvara dobre startne uvjete za mikrofaunu i floru, također će pogodovati plodnosti tla.

Dodatak sjeckane slame, treseta ili celuloze osigurava opskrbu mikroorganizama i pridonosi poboljšanju strukture tla, povećava kapacitet zadržavanja vode i stvara osnovu za bolje i brže zagrijavanje tla.

Dodatak mineralnog gnojiva treba, kao početni dodatak odmah poticati rast bilja, prije nego što potrebna mineralizacija organske tvari osigura potrebnu opskrbu i time kao uginula masa ponovno bude uvedena u kruženje i od mikrofaune pripravljena za biljke.
I napokon, dodatkom bio-algeen tekućeg koncentrata spriječava se erozija koju može uzrokovati vjetar ili voda. U protivnom ne bi se mogla stvoriti poželjna uža klima, a zatvoreni kružni tijek nikad se nebi u potpunosti ostvario.
S pomoću bio-algeen tekućeg koncentrata ne spriječava se samo erozija tla, nego slično kao i s granulatom i THK-koncentratom, postiže se važan doprinos u stvaranju kompleksa glina - humus i povećavanju sadržaja huminskih kiselina u tlu.

Istraživanja o utjecajima poliuronske kiseline iz algi na rast bilja i tvorbu humusa tijekom razdoblja duljeg od 8 godina i u usporedbi s drugim pomoćnim tvarima za tlo pokazali su direktnu zavisnost tvorbe humusa i rasta bilja, pri čemu je djelovanje poliuronske kiselina (bio-algeena) znatno nadilazilo mogućnosti svih drugih proizvoda. U dužem vremenskom periodu nastajale su uvijek izrazitije razlike u korist poliuronskih preparata.

Djelovanje Bio-algeen orizvoda

Zapamtimo:

Pomoću bio-algeen preparata moguće je u kratkom vremenu povećati sadržaj humusa, a time i plodnost tla.

To se lijepo može vidjeti na primjeru bezhumusnog ozelenjavanja: primjenom bio-algeena dobivena je mnogo veća organska masa sa znatno većom dubinom korijenja. U tom slučaju, prethodno prikazani kružni tijek bio je samo jedanput aktiviran uz pomoć bio-algeena, i u narednih 8 godina prepušten samome sebi.

Mjerne razlike su sa vjerojatnošću od preko 99% označene kao visoko signifikantne.

Proces stvaranja A-horizonta je u ovom slučaju nakon 8 godina iznosio već 16 cm, dok se na netretiranim površinama još nije ni pokazivalo ocrtavanje gornjeg korijenskog horizonta, što u prirodi, ovisno o klimatskim uvjetima, traje i više od 200 godina.

Kemijsko i fizikalno djelovanje povezano s puferskim kapacitetom hranjivih tvari i ionima škodljivih tvari

Sve većim zagađivanjem okoliša i dugogodišnjom uporabom mineralnih gnojiva za bilje, te istodobnom razgradnjom organskog sadržaja tla, pojavljuju se razni škodljivi faktori u tlu, kao što su teški metali, koji su prije toga bili puferirani putem organski vezanog ugljika i huminskih kiselina.

Kako pak reagiraju biljke na povećanje sadržaja teških metala? Istraživanja Instituta prehrambenih znanosti u Zürichu su pokazala da:

Odgovor za to nesistematsko primanje teških metala treba tražiti u graničnom dijelu između tla i korijenja biljki.
Da li neka biljka može primiti teški metal ovisi, kako o tlu, tako i o samoj biljci.

Tako:

Za apsorpcijski i puferski kapacitet tla odlučujuću ulogu imaju 3 glavne komponente:

U pogledu značenja tih glavnih komponenti treba najprije opisati vezu sa svojstvima različitih bio-algeen preparata i to u odnosu na prve dvije komponente.

Glineni minerali

Kod glinenih minerala radi se uglavnom o pločastim slojevitim silikatima koji na osnovi svoje strukture i sadržaja na površini posjeduju permanentno negativni naboj. U tlu se ti naboji neutraliziraju kationima (pretežno zemnim ionima kalija). Ti pozitivno nabijeni kationi su međusobno izmjenjivi i tada stoje na raspolaganju biljkama kao hranjivo.

Djelovanje Bio-algeen orizvoda

Glineni minerali zbog toga, zajedno s organskom tvari značajno utječu na opskrbu vodom.
Neki glineni minerali pristupačni su i iznutra, što znači da su izmjenjivi ne samo oni koji su vezani površinski, nego i oni kationi koji leže među slojevima, a samo organske molekule određenog obujma mogu prodirati među slojeve. Skupa s huminskim kiselinama glineni minerali tvore tzv. kompleks glina-humus koji ima presudno značenje za puferski kapacitet tla.

Kod čvrsto vezanih kationa radi se u biti o K+, NH4+, H+, Ca++, Mg++, koji pripadajuće anione klorida, nitrata, sulfata ne vežu čvrsto, već samo uskladišćuju. Tako nastaje i otplovljivanje nitrata.

Glineni minerali i huminska kiselina imaju, ovisno o građi mreže kristala, različiti kapacitet upijanja.

Djelovanje Bio-algeen orizvoda

Bitna je veličina površine jer se samo tu zbiva izmjena. S tim u svezi valja primjetiti da kalionit sa slabim kapacitetom ionske izmjene stvara specifičnu površinu od 16 m2/g. Montmorilonit nasuprot tome ima vrlo dobar kapacitet ionske izmjene pa stvara specifičnu površinu veličine 470 m2/g.

Za bio-algeen THK se otuda, uz bio-algeen granulat, upotrebljava samo montmorilonit. Vezanje teških metala na glinske minerale slijedi, s malo iznimaka, zakonitosti izmjene kationa.

Organska tvar

Huminske kiseline su oligomerne do polimerne, labavo povezane i smeđe obojene makromolekule pretežno iz aromatskih osnovnih građevnih dijelova koje, zahvaljujući visokom udjelu karboksilnih grupa pokazuju visoki kapacitet vezanja za katione. S rastom pH vrijednosti povećava se kapacitet vezanja kationa.

Huminske kiseline djeluju kao povezujuća sredstva. Tako one bitno pridonose stabilizaciji tla i stvaranju jednog složenog sistema finih i grubih pora.

Vezivanje teških metala za organsku supstanciju tla (huminsku i fulvonsku kiselinu) naziva se obično kompleksno vezivanje. Ako ukupna organska tvar ima u tlu udio veći od 3%, teške metale vežu pretežno huminske kiseline. Tako u određivanju pufernog kapaciteta nekog tla za teške metale, najveću ulogu uz pH-vrijednost ima količina huminske kiseline u tlu. Upravo u toj činjenici leži bitan razlog za primjenu bio-algeena.

Bio-algeen preparati spadaju u organski vezane ugljične spojeve poliuronske strukture. Te makromolekule poliuronske kiseline povezuju se s mineralima gline u tlu i stvaraju već spomenuti glineno-humusni kompleks. Mjereno jedinicom val bio-algeen preparati mogu u granicama svojeg kapaciteta apsorpcijski vezivati kemijske supstancije (teške metale) i držati ih spremne za ionsku izmjenu ili stvarati na osnovi apsorpcije kompleksne vodonepropusne veze. Premda uskladišteni ioni stoje po izboru i potrebi na raspolaganju biljkama, oni uopće ne predstavljaju neku opasnost za biljke, jer se ne mogu pojaviti kao slobodna ionska koncentracija u tlu, koju bi biljka mogla preuzeti u svoj kružni tijek. Djelovanjem bio-algeena teški se metali inaktiviraju.

Bio-algeen proizvodi povećavaju plodnost svakog tla jer djeluju na njegovu strukturu, povećanje kapaciteta zadržavanja vode i pufernost.

Fizikalno i mehaničko djelovanje bio-algeen preparata na tlo

Valja spomenuti slijedeće pozitivne efekte primjene bio-algeena:

Kapacitet zadržavanja vode, brzina procjednih voda, zrnasta struktura tla

Kao što je vidljivo iz dijagrama koji slijede, primjenom bio-algeen granulata kod glinastog tla i bio-algeena THK kod pjeskovitog tla, povećan je prirodni kapacitet zadržavanja vode, pri čemu se jasno vidi prednost bio-algeen preparata pred ostalim preparatima koji su se primjenjivali.

Proizvodi koji se uspoređuju s bio-algeenom, koji ne sadrže tvari poliuronske kiseline, imaju manji kapacitet zadržavanja vode.

Prednosti povećanog kapaciteta zadržavanja vode idu na ruku kod ozelenjavanja ekstremnih staništa i nije ih potrebno dalje raspravljati.

Prednost smanjivanja brzine procjeđivanja pruža biljkama mogućnost da svoje potrebe za vodom nakon dulje suše mnogo bolje izbalansiraju, a time se opet stvaraju daljnje prednosti u rastu. To svojstvo dalo je u praksi, ali i kod tretiranja pokrivnog sloja deponija smeća značajne uštede u troškovima, jer su smanjene taložne vode.

Djelovanje Bio-algeen orizvoda Djelovanje Bio-algeen orizvoda Djelovanje Bio-algeen orizvoda

Čvrstina vezivanja, kohezionost, konsistencija i plastičnost

Važne karakteristike bio-algeen preparata su njihove mogućnosti da se vežu s mineralima tla u komplekse koji nisu topivi u vodi i da u prisutnosti metalnih soli (npr. kalcijevih iona) prime i nagomilaju značajne količine vode.

Kombinacije vezivne snage, netopivosti u vodi i smanjenja procjeđivanja daju tlima koja su obrađena bio-algeenom bolja mehanička svojstva. To se pokazalo vrlo korisnim prije svega u stvaranju i oblikovanju krajolika (ozelenjavanje). Tako bio-algeen preparati služe zaštiti od erozije kod nagiba i nasipa u zemljanim radovima. Oni smanjuju i pokretanje dina, a pješćane površine mogu se istodobno uspješno ozeleniti.

Bio-algeen spriječava i klizanje gornjeg sloja preko jako nagnutih podloga. Klizeće strmine mogu se primjenom bio-algeen granulata stabilizirati.

Da bi se shvatilo djelovanje bio-algeena na tla sa zemljišno-mehaničkog gledišta, bio-algeen proizvode smo pomiješali s odabranim vrstama tla u različitim koncentracijama i preispitali njihovo djelovanje uz pomoć uobičajenih zemljišno-mehaničkih metoda.

Dobiveni su slijedeći razultati:

1. Gusta (povezana) tla i bio-algeen granulat
- Povećanje konzistencije sa meke na polučvrstu
- Povećanje vezivne čvrstine do 42%
- Povećanje kohezije do 93%
- Porast granice elasticiteta, granice izvaljanosti i plastičnosti

2. Pješčana tla i bio-algeen THK
- Povišenje početno prisutnog kohezionog izgleda u koheziju za 71%
- Povišenje prirodnog sadržaja vode


Povratak na proizvode